Deklaracja dostępności

Kategoria: O nas
Ktos

Deklaracja dostępności cyfrowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej www.sds.ketrzyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 15-10-2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-02-2021 r.

Status po względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej
BIP - http://bip.sds.miastoketrzyn.pl/

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości

  2. część załączników jest w postaci PDF

  3. narzędzie służące do kontaktu z podmiotem publicznym jest wyłącznie w formie formularza kontaktowego

  4. znajdują się dane adresowe

  5. brak procedury wnioskowania – skargowania

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP - http://bip.sds.miastoketrzyn.pl/

Strona podmiotowa w ramach BIP posiada następujące ułatwienia:

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-24

Osoba sporządzająca: Katarzyna Bugnacka

Oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminy Miejskiej Kętrzyn jest Natalia Marcinkiewicz, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 89 752 05 66.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Kaczmarczyk, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 89 752 05 83.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Deklaracja dostępności architektonicznej

Lokalizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J

11-400 Kętrzyn

Wejście do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie jest możliwe z czterech stron. Z dwóch stron znajdują się podjazdy z poręczami dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, balkoniku, kuli ortopedycznej itp. Z kolejnych dwóch stron istnieje możliwość wejścia wewnątrz po kliku stopniach – schody. Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dla osoby na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są przez pracownika Ośrodka. Od strony wejścia głównego do placówki znajduje się tablica informacyjna.

Korytarze w Ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo zamontowane sią poręcze z obu stron oraz zainstalowana jest winda (z informacją głosową, na którym piętrze znajduje się) co umożliwia korzystanie z pięter, na których znajdują się sale treningowe oraz WC przystosowane do osób niepełnosprawnych (uchwyty przy umywalce i muszli ustępowej).

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na schodach pomiędzy piętrami początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.

W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie z treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021.02.17

Osoba sporządzająca: Katarzyna Bugnacka

Oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.