Smaller Default Larger

Krótki opis

 

SDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kętrzyn działającą w formie jednostki budżetowej.

Dom jest placówka wsparcia dziennego przeznaczony dla 60 osób powyżej 18 roku życia (obojga płci):

a) przewlekle psychicznie chorych ( typ A),

b) niepełnosprawnych intelektualnie (typ B),

c) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C),

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu (typ D).

Dom realizuje swoje cele poprzez stosowanie różnorodnych form zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestnika, jak również do możliwości organizacyjnych i finansowych. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia, samoobsługi i podjęcia zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie prowadzone są usługi w formie treningów:

  1. trening funkcjonowania w codziennym życiu;

  2. trening umiejętności komunikacyjnych;

  3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

  4. poradnictwo psychologiczne;

  5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

  6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

  7. niezbędną opiekę;

  8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

  9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Działalność Domu prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30-15.30.